FROSTLINE GAMES BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

CLOSED ALFA TEST GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

ANAHTARINIZI KULLANARAK VE OYUNU OYNAYARAK, AŞAĞIDAKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI TAMAMEN OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI KABUL EDİYOR VE BU HÜKÜM VE KOŞULLARA UYMAYI KABUL VE TAAHHÜT EDİYORSUNUZ.

“KARANLIK ÇAĞIN KAHRAMANLARI – HEROES OF THE DARK AGES” (“OYUN”) ADLI VİDEO OYUNUNA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİNİN SON DERECE GİZLİ OLDUĞUNU VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA İFŞA EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BU GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASININ FROSTLINE GAMES İÇİN TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ VE FROSTLINE GAMES’E TAZMİNAT ÖDENMESİNE YOL AÇABİLECEĞİNİ KABUL VE TAAHHÜT EDİYORSUNUZ.

 1. TARAFLAR
 • İşbu Gizlilik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme”) bir tarafta Türkiye Cumhuriyet yasalarına göre kurulu “Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. No:281/23 İç Kapı No: 9 Küçükçekmece/İstanbul” adresinde mukim Frostline Games Bilişim A.Ş. (bundan sonra “FROSTLINE”) ile “https://frostline.games/kapali-alpha-test-basvuru-formu/” adresinde bilgilerini kaydederek başvuruda bulunan kullanıcı/şahıs arasında akdedilmiştir.
 • Sözleşme uyarınca FROSTLINE ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf” olarak veya birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 1. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
 • Sözleşme kapsamında yer alan;
  • “Kullanıcı” veya “Siz” ibaresi FROSTLINE’ın kendisi ile gizli bilgi paylaşımında bulunacağı ve FROSTLINE’ın ürünlerini test edecek olan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
  • “Oyun” ibaresi FROSTLINE tarafından geliştirilen ve test edilecek olan “KARANLIK ÇAĞIN KAHRAMANLARI / HEROES OF THE DARK AGE” adlı oyunu,
  • “Test etmek” ibaresi Kullanıcı tarafından FROSTLINE’ın Oyun’una erişim ve oynamak suretiyle kullanım hakkının verilmesini,

İfade etmektedir.

 • Taraflar, karşılıklı olarak hukuki bir ilişkiye girmeyi düşünmektedir ve kurmak istedikleri ilişki sırasında bu ilişkinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu Sözleşmenin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.
 1. AMAÇ
 • FROSTLINE, düzenlenecek kapalı bir beta testi sırasında, Oyun ve/veya özellikleri ile ilgili olarak Kullanıcı’ya herhangi bir hak veya ayrıcalık tanımaksızın, yalnızca söz konusu Oyunun özelliklerini değerlendirmek ve hataları belirlemek amacıyla Oyunu test etmeye davetlidir. Oyun “olduğu gibi” test için ücretsiz olarak sağlanır ve Kullanıcı’ya açık veya zımni hiçbir garanti verilmemekte olsa da Oyunla ilgili gizli kabul edilen ve henüz yayınlanmamış bazı bilgilerin ifşası işbu Sözleşme’nin amacını (“Amaç”) oluşturmaktadır.
 1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
 • İşbu Sözleşme uyarınca “Gizli Bilgi”; Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra Taraflar arasındaki ilişki ile ilgili ya da bağlantılı olarak FROSTLINE’ın kendisi, iştirakleri ya da FROSTLINE namına işçileri, danışmanları, bayileri, acenteleri, çalışanları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iş ilişkisi gereği konu ile ilgisi bulunan kişi/kişiler tarafından Size Sözleşmenin Amacı hakkında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda açıklanan, her türlü şekil ya da biçimdeki (görsel, yazılı, sözel, elektronik, fotografik ya da diğer), gizliliği belirtilmiş ya da belirtilmemiş olan, ilgili FROSTLINE’ın müşteri bilgileri, maliyet bilgileri, kar bilgileri, patentler, telif hakları, tescilli yazılımlar, yazılım gibi her türlü bilgisayar algoritmaları, ticaret sırları, buluşlar ve diğer fikri mülkler, bilançolar ve diğer finansal veriler, müşteri ve tedarikçi listeleri, pazarlama planları, satış planları ve öngörüleri, fiyat bilgileri, ürün tasarımları, mühendislik ve teknik bilgi, modeller, prototipler ve ticari faaliyetlere ilişkin diğer bilgiler, güncel ve gelecekteki kazanımlar, araştırma ve geliştirme, üretim, imalat, işletim vb. finansal, ticari, pazarlamaya ilişkin, yasal ya da teknik bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, iş planları, pazar fırsatları, FROSTLINE ya da onun namına üçüncü bir tarafça hazırlanmış raporlar, Oyun’a ilişkin her türlü çalışma metodu, ad, işaret, marka, karakter adı, oyun senaryosu, oyunun hata, eksik ve açıklarına ilişkin bilgiler, oyun görselleri, oyun sesleri, tema, karakter tasarımları, Oyun’a ilişkin her türlü bilgi, Oyun’un alfa, beta veya diğer türde kapalı testler ve bu kapsamda elde edilecek veriler dâhil ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve/veya belgeyi, ifade etmektedir.
 • Aşağıda yazılı hususlar işbu Sözleşme uyarınca Gizli Bilgi tanımına dâhil değildir:
  • Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’nin ihlali söz konusu olmadan edinilmiş veya kamuya mal olmuş bilgiler
  • Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. Ancak Kullanıcı bu halde FROSTLINE’ı derhal konu hakkında bilgilendirecek ve Gizli Bilginin gizli kalması için gerekli adli ve idari tedbirlerin alınabilmesi için FROSTLINE ile işbirliği içerisinde çalışacaktır.
  • Kullanıcı’nın Gizli Bilgileri almadan önce meşru yollarla edinmiş olduğunu veya bilgisinde bulunduğunu (yazılı kayıtlarla veya başka makul kanıtlarla) kanıtlayabildiği haberleşmeler, bilgiler ve/veya başka materyaller
 • FROSTLINE’ın ifşası için açıkça ve yazılı olarak onay verdiği haberleşmeler, bilgiler ve/veya başka materyaller.
 1. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI
 • Kullanıcı kendisine FROSTLINE tarafından açıklanan Gizli Bilgiyi;
 • Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
 • Yasal zorunluluk halleri hariç olmak üzere herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, alenileştirmemeyi ve/veya bu sonucu doğurabilecek dolaylı davranışlarda bulunmamayı,
 • Doğrudan ya da dolaylı olarak Sözleşmenin Amaçları dışında kullanmamayı, özellikle kendi veya üçüncü kişi yararına olacak FROSTLINE’ın yazılı izni olmaksızın kullanmamayı,
 • Edinilmiş hiçbir dijital bilgi ve belgeyi bir başka uygulamada kullanmamayı ve üçüncü kişilerin kullanımına izin vermemeyi,
 • Makul ölçüde gerekli olan kopyalama, çoğaltma ya da yazıya aktarımın dışında ve FROSTLINE’ın mülkiyetinde kalması şartıyla, “Gizli Bilgiler”in hiçbir bölümünü kopyalamamayı ya da çoğaltmamayı ya da başka bir kişiye aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/vermemeyi,
 • Tersine mühendislik ile Gizli Bilgi’ye erişmeye çalışmayacağını,

Taahhüt ederler.

 • Kullanıcı, Gizli Bilgiyi korumak ve saklamak konusunda en az kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını (ancak her halükârda makul düzeyden az olmayacak seviyede özeni) gösterecektir.
 • Taraflar, Oyunu test edilirken Kullanıcı tarafından hazine, tecrübe puanları, ekipman veya diğer değer veya statü göstergeleri biriktirilebileceğini ancak Oyun her türlü test aşamasını geçtikten sonra veya test süresi içerisinde herhangi bir zamanda FROSTLINE tarafından ilgili verilerin, tüm oyuncu geçmişinin sıfırlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, FROSTLINE’ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında FROSTLINE’a ait gizli bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz veya bu sonuçları doğurabilecek davranışlarda bulunamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı FROSTLINE’a karşı her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. MÜNHASIR YETKİ SAHİPLİĞİ
 • Kullanıcı, Gizli Bilginin içerisinde yer alan (patent hakkı, patentlenebilir olsun veya olmasın her türlü buluş, konsept, fikir, algoritma, formül, proses, metot, teknik, telif hakkı, telif hakkına konu edilebilir çalışmalar, ticari sır, know-how ve marka dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile sadece ve münhasıran FROSTLINE’a ait olduğunu kabul ve beyan eder.
 • FROSTLINE’ın, Gizli Bilgiye veya FROSTLINE tarafından sağlanan diğer tüm fikri veya sınai mülkiyet ürününe ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları saklıdır. Kullanıcı, Gizli Bilginin içerisinde yer alan hiçbir fikri ve sınai mülkiyet haklarını işbu Sözleşmede yer alan amaç dışında kullanma hakkına sahip değildir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde FROSTLINE’a karşı sorumlu olacaktır.
 • İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm (açıkça ya da ima yoluyla) Kullanıcı’ya, FROSTLINE’ın işbu Sözleşme tarihinde mevcut veya ileride edineceği patent, telif hakkı, marka ya da diğer fikri mülkiyetlerinden kaynaklı herhangi bir teknoloji veya lisans üzerinde hak vermez.
 • Kullanıcı Oyun’u test etmesi ile birlikte, (i) Oyunun test edilmesi riskinin kendisine ait olduğunu, (ii) yazılım ve/veya beta testi malzemelerinin bilinen veya bilinmeyen hatalar içerebileceğini bildiğini, (iii) FROSTLINE’ın yazılımı herhangi bir süre için ücretsiz olarak kullanıma sunma veya sunma yükümlülüğünün olmadığını kabul,beyan ve taahhüt eder.
 1. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ
 • FROSTLINE’ın talepte bulunması halinde Kullanıcı derhal, FROSTLINE’ın Gizli Bilgilerini ve/veya bu Gizli Bilgilerin bir kısmını, özetini veya çıkarımlarını içeren yazılı, elektronik veya başka formatta (herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, Kullanıcı tarafından hazırlanmış olsun veya olmasın; yazılı veya yazdırılmış belgeler, notlar, bilgi notları, e-mail, makine veya kişi tarafından okunabilir bilgisayar diski veya teybi dahil olmak üzere) materyalleri ve bunların (herhangi bir sınırlamaya tabi olmamak şartıyla) tüm kopyalarını, maddi parçalarını, özetlerini ve türevlerini FROSTLINE’a iade edecek ya da imha edecektir.
 • Ek olarak Kullanıcı, FROSTLINE’ın talebi üzerine Sözleşmenin 7.1. maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirdiğini yazılı olarak belgeleyerek FROSTLINE’a iletecektir.
 1. DEVİR VE TEMLİK
 • İşbu Sözleşme ya da Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülük, FROSTLINE’ın yazılı olarak açık onayı alınmadıkça Kullanıcı tarafından tamamen ya da kısmen üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez.
 1. DİĞER HÜKÜMLER
 • İşbu Sözleşmenin yorumunda ve Sözleşme sebebiyle ortaya çıkabilecek olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olup, Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanır.
 • İşbu Sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçının, Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir. Bu noktada sözleşmenin geri kalan hükümleri açısından bir yorum gerekmesi halinde Taraflar, sözleşmenin geri kalan maddelerinin geçerliliğini korumak gayesiyle hareket ederek ilgili maddeleri yorumlayacaktır.
 • İşbu Sözleşme üzerinde Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki Tarafça da imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez. Aksi Taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, yapılan değişiklikler sadece değişikliğe ilişkin sözleşme tarihinde veya sonrasında ifşa edilen “Gizli Bilgiler” için geçerli olacaktır.
 • Taraflar, Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler. Yapılacak adres değişiklikleri diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, belirtilen adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli kabul edilecektir.
 1. YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ
 • İşbu Sözleşme oyun anahtarı, oyuna giriş bağlantısı kullanıldığında ve oyuna girildiğinde yürürlüğe girecektir.
 • Oyun anahtarınızı kullanarak ve/veya oyunu oynayarak, yukarıdaki̇ gı̇zlı̇lı̇k sözleşmesı̇nı̇n tüm hüküm ve koşullarını tamamen okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edı̇yor ve bu hüküm ve koşullara uymayı ve bağlı kalmayı taahhüt ediyorsunuz.
 • İşbu Sözleşmeyi müteakip Taraflar arasında ayrı herhangi bir sözleşme akdedilse dahi, işbu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.